รัฐมนตรีวิทย์ฯ นำคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมสถาบันฟรอนโฮเฟอร์ CBP สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทค และคณะผู้บริหาร สวทช. ภาครัฐและเอกชน เยี่ยมชม เพื่อศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีช่วยจัดการของเหลือทิ้งทางการเกษตรเพิ่มมูลค่าเป็นโพลิเมอร์ วัสดุชีวภาพ และชีวเคมีภัณฑ์ที่ใช้ต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมได้ เพื่อนำมาปรับใช้กับประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และการดำเนินงานของ EECi

CBP1
 
สถาบันฟรอนโฮเฟอร์ CBP มีการนำของเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีอยู่ในประเทศ เช่น ข้าวโพด ฟาง ไม้ เป็นต้น มาพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการนำของเหลือทิ้งดังกล่าวมาคัดกรองและแยกส่วนประกอบ จากนั้นทำการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ และหมักด้วยจุลินทรีย์ซึ่งเป็นวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให้ได้สารตั้งต้นสำหรับไปพัฒนาเป็นวัตถุดิบในรูปแบบต่างๆ เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม เช่น โพลิเมอร์ วัสดุทางชีวภาพ และชีวเคมีภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยสามารถนำมาปรับใช้ได้เพราะของเหลือทิ้งทางการเกษตรมีความใกล้เคียงกัน
 
CBP

 


ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2561

ข่าวสารองค์กร