นักวิจัยไบโอเทค ได้รับเลือกเป็น Young Affiliate ของ The World Academy of Sciences (TWAS)

ดร.วิรัลดา ภูตะคาม หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนม หน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม ไบโอเทค ได้รับการคัดเลือกเป็น Young Affiliate ของ The World Academy of Sciences (TWAS) ในสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง Young Affiliates และ TWAS Fellows ในการเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ ภายใต้ TWAS regional office for East and South-East Asia and the Pacific (TWAS-ROESEAP) เป็นระยะเวลา 5 ปี (พศ. 2560 - 2565)
 
TWAS
 
ดร.วิรัลดา เป็นนักวิจัยที่มีผลงานในสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรเป็นจำนวนมาก โดยได้พัฒนาเทคโนโลยีในการค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลสนิปเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ อาทิ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา อ้อย และมันสำปะหลัง นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์ลำดับเบสจีโนมของพันธุ์พืชที่ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยเทคโนโลยี genotyping-by-sequencing เพื่อพัฒนาชุดตรวจเครื่องหมายโมเลกุลสนิปขึ้นใช้ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ ในกลุ่มพืชตระกูลแตง (แตงกวา แตงโม) พริก และพริกไทย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในราคาที่ถูกกว่าต่างประเทศ และได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี ตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

The World Academy of Sciences (TWAS) เป็นสถาบันนานาชาติที่มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ในประเทศกำลังพัฒนา ในแต่ละปี TWAS จะมีการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในฐานะ Young Affiliates จำนวน 25 คน ที่ประสบความสำเร็จก่อนอายุ 40 ปี โดยพิจารณาจากผลงานวิจัยที่มีความเป็นไปได้ในการสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับโลก ปัจจุบันมีนักวิทยาศาสตร์ 96 คน จากประเทศกำลังพัฒนา และมีศิษย์เก่าของโปรแกรม Young Affiliates อีก 169 คนที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

 


ประกาศเมื่อ 6 มิถุนายน 2561

ข่าวสารองค์กร