ไบโอเทค ร่วมจัดนิทรรศการ งานประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15

201
 

สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้ สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยและนักวิชาการด้านเมล็ดพันธุ์พืชจากทุกภาคส่วนได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และรับรู้ความก้าวหน้าของงานวิจัยจากสถาบันภาครัฐและสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งภาคเอกชนที่ได้ทำการศึกษาวิจัยในรอบปีที่ผ่านมา


ในโอกาสนี้ ไบโอเทค สวทช. นำผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดตรวจเครื่องหมายโมเลกุล SNP เพื่อทดสอบเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์พืช และ ชุดตรวจโรคพืช ไปร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย

202
ชุดตรวจเครื่องหมายโมเลกุล SNP เพื่อทดสอบเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์พืช มีความรวดเร็ว มีราคาถูก จีโนไทป์ได้ครั้งละหลายพันเครื่องหมาย สามารถแยกความเป็นเอกลักษณ์ระหว่างสายพันธุ์ได้ มีความแม่นยำสูงกว่าการตรวจด้วยวิธีดั้งเดิมมาก โดยชุดตรวจนี้สามารถนำมาใช้ในการการยืนยันความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ได้ด้วย เนื่องจากว่ามีผลโดยตรงต่อราคาขายของเมล็ดพันธุ์

203
ชุดตรวจโรคพืช เป็นการพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ สะดวก รวดเร็ว และมีราคาถูก ซึ่งมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาด้านระบาดวิทยาของโรค การจัดการควบคุมโรคในแปลงปลูกให้มีประสิทธิภาพ การคัดเลือกพันธุ์พืชที่ต้านทานโรค และการตรวจรับรองความปลอดเชื้อเมื่อมีการส่งออกเมล็ดพันธุ์ โดยชุดตรวจที่นำมามีทั้งสิ้น 5 ชุด ประกอบไปด้วย
  • ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อ Acidovorax citrulli ที่มีชีวิตในเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตง
  • ชุดตรวจหาเชื้อ Acidovorax citrulli ในพืชตระกูลแตง แบบรวดเร็ว
  • ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิดในคราวเดียวกัน แบบรวดเร็ว
  • ชุดตรวจจำแนกเชื้อทอสโพไวรัสในรูปแบบ multiplex RT-PCR-ELISA
  • น้ำยาตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคพืช
 
204
 

 

 

ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2561

ข่าวสารองค์กร