สวทช. ผนึกกำลัง กรมการแพทย์แผนไทยฯ ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรต้นแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สวทช. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมงานด้านสมุนไพรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 13 Herbal city โดยมี ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทค นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และ ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร เข้าร่วมในพิธี

 

MOU dtam.moph 02

 

ความร่วมมือในครั้งนี้ ไบโอเทคจะดูแลเรื่องการวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสมุนไพรตั้งแต่การผลิตวัตตุดิบสมุนไพรแบบมีคุณภาพ และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสมุนไพร เพื่อเป็นการสนับสนุน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปเป็นอาหารเสริมทางการแพทย์ระดับโรงงานต้นแบบ รวมทั้งประสานความร่วมมือและส่งเสริมการยกระดับการใช้สมุนไพรที่ได้มาตรฐานสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 13 Herbal City เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปมูลค่าสูงที่มีคุณภาพ (Quality) ความปลอดภัย (Safety) และมีประสิทธิผล (Efficacy) รวมถึงการพัฒนาแพลทฟอร์มสนับสนุนระบบการผลิตของอุตสาหกรรมสมุนไพรเพื่อนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

MOU dtam.moph 01

 

การลงนามในครั้งนี้จัดขึ้นในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้หัวข้อ “โลกมั่นใจ สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย” ในงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461-2561) “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา” ระหว่างวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1–2 และห้องประชุมจูปิเตอร์ 4–16 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นเวทีขับเคลื่อนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ พัฒนาการจัดการความรู้ในการเสริมสร้างศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ รวมทั้งการส่งเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ

 
ประกาศเมื่อ 31 กรกฎาคม 2561

ข่าวสารองค์กร