ไบโอเทค ร่วมงานมหกรรมวิทย์ ชู National Biobank หวังสร้างเด็กไทย หัวใจอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี 2561 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

 

biotec nst fair 2018 01

 

ในปีนี้ไบโอเทคนำ ธนาคารแห่งชีวิต หรือ National Biobank ไปร่วมจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่เยาวชนไทย เกิดความรู้ความเข้าใจ รู้ถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดจากความหลากหลาย นำไปสู่การปกป้องทรัพยากรชีวภาพของไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง

 

biotec nst fair 2018 02

 

National Biobank คือ โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพที่ครอบคลุมสิ่งมีชีวิต ยีนของสิ่งมีชีวิต และข้อมูลสิ่งมีชีวิต มีการควบคุมคุณภาพของวัสดุชีวภาพที่จัดเก็บ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาให้เซลล์คงสภาพมีชีวิตได้อย่างยั่งยืน ด้วยการใช้เทคโนโลยีในการประหยัดพื้นที่และแรงงานในการดูแลเก็บรักษา จึงลดค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาในระยะยาว อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในการรับฝากและเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและข้อมูลทรัพยากรชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ สะดวก และรวดเร็ว เพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการสูญพันธุ์จากภัยธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพอีกด้วย

 

biotec nst fair 2018 03

 

โดยกิจกรรมนอกจากจะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ National Bioabank แล้ว ยังฝึกให้เยาวชนได้เรียนรู้วิธีการแยกชนิดของทรัพยากรชีวภาพต่างๆ ทั้ง พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ รวมถึงสามารถบอกถึงการนำเอาทรัพยากรชีวภาพเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น อาหาร เกษตร การแพทย์ เป็นต้น

 

biotec nst fair 2018 04

 

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-26 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยได้สร้างสรรค์วิธีการ รูปแบบการนําเสนอที่น่าสนใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนไทย โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศกว่า 100 หน่วยงาน จาก 10 ประเทศ เข้าร่วมจัดกิจกรรม

ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2561

ข่าวสารองค์กร