ไบโอเทค-สวทช. จับมือ ม.แม่โจ้ เดินหน้า National Biobank เพื่ออนุรักษ์ วิจัย และใช้ประโยชน์ ตอบโจทย์วิทย์เสริมแกร่ง

ไบโอเทค สวทช. และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ วิจัย และใช้ประโยชน์" ภายใต้โครงการ Big Rock : วิทย์เสริมแกร่ง โดยมี ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทค และ ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานลงนาม โดยพิธีลงนามจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

MOU MJU BIOBANK 001

การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมกล้วยไม้ไทย โดยการจัดหา รวบรวมตัวอย่าง และเพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้ พร้อมทั้งรวบรวมเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าของกล้วยไม้ รวมถึงข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ถิ่นกำเนิด ตำแหน่งที่พบ เพื่อจัดเก็บไว้ในธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ และเก็บรวบรวมในโรงเรือนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากร และการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

MOU MJU BIOBANK 002 

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ หรือ “National Biobank”เป็น โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ สมุนไพร เมล็ดพันธุ์ และจุลินทรีย์ รวมถึงการจัดตั้ง Digital Biobank และการสร้างเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมุ่งสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมของไทย เพื่อลดต้นทุนและการนำเข้าชีววัสดุ พร้อมเปิดโอกาสให้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการให้บริการชีววัสดุมาตรฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ Big Rock : วิทย์เสริมแกร่ง เพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้น โดยสามารถแก้ปัญหาของประเทศให้ตรงกับความต้องการของคนในประเทศ และระยะยาวซึ่งเป็นการปูพื้นฐานในการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมั่นคง

ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2561

ข่าวสารองค์กร