เปิดเส้นทางสายไหมใหม่ไทยจีน !!! ตั้งห้องวิจัยร่วมด้านจุลินทรีย์ หวังสร้างนวัตกรรมแห่งอนาคต

Joint Lab 2018 1

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ไบโอเทค-สวทช. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences (IMCAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดพิธีเปิด “ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมด้านจุลินทรีย์ไทย-จีน” ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยด้านจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในการอนุรักษ์และการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ และการพัฒนาการประมวลผลข้อมูลจุลินทรีย์แบบบิ๊กดาต้า (Microbial Big Data) เพื่อการค้นพบองค์ความรู้ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมจากจุลินทรีย์และเทคโนโลยีแห่งอนาคต

Joint Lab 2018 2

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. โดย ไบโอเทค เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการเก็บรักษาและอนุรักษ์จุลินทรีย์มาโดยตลอด โดยมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเก็บรวมรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ มาตั้งแต่ปี 2539 โดยที่ผ่านมาได้มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในประเทศ เช่น หน่วยเก็บรักษาจุลินทรีย์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยเก็บรักษาจุลินทรีย์ทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และศูนย์จุลินทรีย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และร่วมกันจัดตั้ง เครือข่ายศูนย์เก็บรักษาจุลินทรีย์แห่งประเทศไทย หรือ TNCC เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรจุลินทรีย์ของประเทศ ต่อมา สวทช. ยังได้จัดตั้งศูนย์ชีววัสดุแห่งประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center : TBRC) ให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการสายพันธุ์จุลินทรีย์และเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อการต่อยอดงานวิจัยและอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยและศูนย์จุลินทรีย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้มีความร่วมมือกันในการยกระดับการจัดเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพสายพันธุ์จุลินทรีย์ตามมาตรฐานนานาชาติ พัฒนาและให้บริการสายพันธุ์จุลินทรีย์สู่สาธารณะภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรองรับและสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจุลินทรีย์ในด้านต่างๆอย่างยั่งยืน

Joint Lab 2018 3

Prof. Yaping Zhang Vice President of Chinese Academy of Sciences (CAS) กล่าวว่า เมื่อปี 2556 ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศใช้นโยบาย "One Belt, One Road" หรือหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ที่มีรากฐานมาจากเส้นทางสายไหมในอดีต เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับนานาประเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการขนส่ง IMCAS เป็นหน่วยงานที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและมีโครงสร้างพื้นฐานในการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ โดยเฉพาะด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลของจุลินทรีย์และการบูรณาการข้อมูลระหว่างศูนย์จุลินทรีย์ในเครือข่ายระดับนานาชาติ ซึ่ง IMCAS เป็นเจ้าภาพในการจัดการ World Data Center for Microorganisms (WDCM) โดยมีการพัฒนาฐานข้อมูลและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ศูนย์จุลินทรีย์ที่เป็นสมาชิก และดำเนินนโยบายเส้นทางสายไหมทางเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (Microbial Silk Road Cooperation) ซึ่งใช้ผลักดันความร่วมมือกับนานาประเทศ เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายของโลกจากปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสนันสนุนกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรจุลินทรีย์เพื่อการเข้าถึงข้อมูลและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยยังคงคำนึงถึงกฎ ระเบียบ ของประเทศนั้นๆ และนานาชาติ ซึ่งรูปแบบที่ IMCAS สนับสนุนจะมีทั้งการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วม การจัดประชุมสัมมนา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากร

 

Joint Lab 2018 4

 

ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทค กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการร่วมวิจัยฯ นี้ จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ใช้สนับสนุนนักวิจัยทั้งไบโอเทค วว. และ IMCAS ในการปฏิบัติงานวิจัยร่วมกัน และยังเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและจีน ได้มาหารือริเริ่มโครงการวิจัยร่วมกัน โดยกิจกรรมงานวิจัยในระยะเริ่มต้นจะประกอบด้วย 1) การเชื่อมต่อคลังข้อมูลจีโนมของจุลินทรีย์ 2) การศึกษาวิจัยจุลินทรีย์และใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ประเภทยีสต์ แบคทีเรียสร้างกรดแลคติค และราทำลายแมลง 3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีจุลินทรีย์ที่ประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเกษตร การแพทย์ และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 4) การพัฒนาบุคลากรผ่านการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการวิจัยร่วม การจัดสัมมนา และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

Joint Lab 2018 5

ดร.ณรงค์ กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือกับ Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences (IMCAS) ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งที่ สวทช. จะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานระดับโลกอย่าง IMCAS และการสร้างความร่วมมือนี้ จะให้ทำไทยเป็นประเทศแรกที่จะเป็นจุดเชื่อมบนเส้นทางสายไหมระหว่างจีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ นำมาซึ่งความแข็งแกร่งของความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาในอนาคตต่อไป

Joint Lab 2018 6

ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2561

ข่าวสารองค์กร