สวทช. จับมือ มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงกุ้งข้าว ฟาร์มทดสอบสาธิตในพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 สวทช. และมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา “โครงการพัฒนากิจกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวของฟาร์มทดสอบและสาธิตมีนเกษตร “สองน้ำ” มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา” ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานลงนาม

mou nstda chaipat 1

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ที่ผ่านมา สวทช. โดย ไบโอเทค ได้มีความร่วมมือชมรมเกษตรกรและสมาคมผู้เลี้ยงกุ้ง ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ในการทำงานวิจัยด้านสัตว์น้ำ ตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อพัฒนาอาหารและสารเสริมภูมิคุ้มกัน ระบบการเพาะเลี้ยง รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคและสุขภาพสัตว์น้ำ ซึ่งความร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนานี้ ก่อให้เกิดโครงการพัฒนากิจกรรมการเลี้ยงกุ้งขาว ที่ฟาร์มทดสอบและสาธิตมีนเกษตร “สองน้ำ” โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างแนวทางการเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืน ด้วยการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและประสิทธิภาพที่มีอยู่ของฟาร์ม เช่น การเลี้ยงกุ้งในบ่อดินเชิงพาณิชย์ โดยคำนึงถึงความสมดุลกับสภาพแวดล้อม เน้นการควบคุมคุณภาพน้ำโดยสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างของเสียที่เกิดขึ้นในบ่อกับความสามารถของระบบบำบัดธรรมชาติที่มีอยู่ในบ่อ การเสริมสร้างสุขภาพกุ้ง และระบบการตรวจติดตามเชื้อก่อโรคที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้แก้ไขก่อนจะมีการระบาดของโรค เป็นต้น และในอนาคตก็จะได้มีการเชื่อมโยงผลงานวิจัยจากศูนย์แห่งชาติอื่นๆ ภายใต้สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ เพิ่มเติมเข้ามาได้อีก

mou nstda chaipat 4

ด้าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นถือเป็นสิ่งที่น่ายินดียิ่ง เนื่องจากว่าปัจจุบันเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง ต้องประสบกับอุปสรรคมากมาย ทำให้ไม่ได้ผลผลิตตามที่คาดหวังไว้ ดังนั้นต้องมีการนำเอาผลงานวิจัย และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงกุ้ง เพื่อเอาชนะกับอุปสรรคต่างๆ และเพื่อเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้ไม่ใช่เพียงแค่เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งหรือสัตว์น้ำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเกษตรกรด้านอื่นๆ ด้วย โดยทางมูลนิธิฯ มีโครงการอีกมากมายที่พร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่นๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรไทยต่อไป

mou nstda chaipat 5

โครงการฟาร์มทดสอบและสาธิตมีนเกษตร “สองน้ำ” มูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยพระองค์ทรงพระราชทานที่ดินแปลงดังกล่าวให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดทำเป็นแปลงสาธิตเกษตรผสมผสานโดยมีการทำนาร่วมกับการปลูกไม้ผลและเลี้ยงปลา เพื่อให้มีการศึกษาทดลองการทำนาข้าวในบ่อเลี้ยงกุ้ง เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปเป็นตัวอย่างในการปรับใช้กับพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังมีการทดสอบและขยายผลการเลี้ยงกุ้ง การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ โดยนำเทคโนโลยีภาคสนาม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์เข้าด้วยกัน และเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้เพื่อเป็นรายได้ในการดำเนินโครงการต่อไป

mou nstda chaipat 2

ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2561

ข่าวสารองค์กร