ไบโอเทคนำผลงานวิจัย โชว์ในงาน “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.” พร้อมตอบโจทย์ Bioeconomy

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม: THAILAND 4.0 IN THE MAKING” เพื่อแสดงผลงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมด้วยวิทยาศาสตร์ฯ ใน 4 ด้าน “สร้างคน แก้จน เสริมแกร่ง สู่ภูมิภาค” โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหารหน่วยงานในกระทรวงฯ ซึ่งในโอกาสนี้ ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทค ได้เข้าร่วมงานในพิธีเปิดด้วย

thailand 4 0 in the making 01

ภายในงานไบโอเทคนำเทคโนโลยี Plant Factory และข้อมูลเกี่ยวกับ National Biobank ไปร่วมจัดแสดง พร้อมทั้งแสดงการนำทรัพยากรชีวภาพ และการนำเอาเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อน BCG Model ที่ตอบโจทย์ THAILAND 4.0 ไปร่วมจัดแสดงอีกด้วย

Plant Factory หรือ ระบบการปลูกพืชในระบบปิดที่ควบคุมสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมแสง คาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ ความชื้น ธาตุอาหาร เพื่อปลูกพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพสูง และมีมาตรฐาน มีสารสำคัญสูงสม่ำเสมอ มีเสถียรภาพในการผลิต ปลอดเชื้อ ปลอดสาร ปลอดภัย

thailand 4 0 in the making 06

National Biobank คือแหล่งจัดเก็บทรัพยากรชีวภาพด้วยกรรมวิธีและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากรชีวภาพที่จัดเก็บนั้นยังคงความมีชีวิต และมีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์และการวิจัยและพัฒนา ดังนั้น National Biobank จึงจัดเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

thailand 4 0 in the making 03

BCG Model โมเดลเศรษฐกิจใหม่ เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่เพื่อเป้าหมายที่จะนำพาประเทศไปสู่ "THAILAND 4.0" เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน และแนวคิด BCG โมเดล ยังสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

thailand 4 0 in the making 07

งาน “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ สยามสแควร์ เพื่อแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย รวมทั้งสร้างความตระหนัก แรงบันดาลใจ ให้แก่ผู้เข้าชมงานในทุกช่วงวัย ทุกสาขาอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงเป้าหมายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำลังเตรียมปรับเปลี่ยนเป็นกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

 

ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561

ข่าวสารองค์กร