นักวิจัยไบโอเทคได้รับการคัดเลือกเป็น Young Affiliate ประจำปี 2561 ของ The World Academy of Sciences (TWAS)

ดร. ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ นักวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และชีวเคมีภัณฑ์ ไบโอเทค ได้รับการคัดเลือกเป็น Young Affiliate ประจำปี 2561 ของ The World Academy of Sciences (TWAS) ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง Young Affiliates และ TWAS Fellows ในการเข้าร่วมประชุมต่างๆ ภายใต้โปรแกรม TWAS East and South-East Asia and the Pacific Regional Partner (TWAS-SAPREP) เป็นระยะเวลา 5 ปี (พศ. 2561 - 2565) โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่งานประชุม TWAS 14th General Conference & 28th general meeting เมือง Trieste ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

TWAS1

ดร. ธิดารัตน์ เป็นนักวิจัยที่มีผลงานในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเป็นจำนวนมาก โดยได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตเอนไซม์แบบครบวงจร และการใช้ประโยชน์เอนไซม์จากจุลชีพในกระบวนการทางอุตสาหกรรมมากว่า 10 ปี โดยมีความมุ่งมั่นในการนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ทำให้สามารถสร้างทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญตั้งแต่การคัดเลือกเอนไซม์ที่มีศักยภาพสูงในการนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบการผลิตเอนไซม์ การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์ในสภาวะการทำงานต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการผสมสูตรเอนไซม์ให้เหมาะสมต่อการนำเอนไซม์ไปใช้ในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับภาคเอกชน และการพัฒนากระบวนการเก็บรักษาเอนไซม์ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่โดดเด่นของนักวิจัยไทยที่สามารถแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการพัฒนางานวิจัยทางด้านเอนไซม์ไปสู่การนำไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรมได้

TWAS2

The world academy of sciences (TWAS) เป็นสถาบันนานาชาติที่มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยั่งยืน โดยในแต่ละปี TWAS จะทำการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในฐานะ Young Affiliates จำนวน 25 คน จาก 5 ภูมิภาคทั่วโลก ได้แก่ 1) Arab Region (TWAS-AREP) 2) Central and South Asia (TWAS-CASAREP) 3) East and Southeast Asia and the Pacific (TWAS-SAPREP) 4) Latin America and the Caribbean (TWAS-LACREP) และ 5) Sub-Saharan Africa (TWAS-SAREP) ที่ประสบความสำเร็จก่อนอายุ 40 ปี โดยพิจารณาจากผลงานวิจัยที่มีความโดดเด่นและมีความเป็นไปได้ในการสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับโลกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ TWAS รวมทั้งส่งเสริมการร่วมวิจัยและสนับสนุนเงินทุนในการทำวิจัยภายในเครือข่ายของ TWAS

ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2561

ข่าวสารองค์กร