แนะนำหนังสือความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลในป่าชายเลน จ.สตูล

marine fungi diversity in satun

 

หนังสือ “ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลในป่าชายเลน จ.สตูล” เป็นหนังสือคู่มือที่รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับชีววิทยาและความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลที่พบในป่าชายเลนทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดสตูล

รายละเอียดในหนังสือ เริ่มต้นด้วยลักษณะทั่วไป แหล่งที่อยู่อาศัย ความสำคัญของราทะเลในระบบนิเวศทางทะเล วิธีการสำรวจเก็บตัวอย่าง การคัดแยก การเก็บรักษาสายพันธุ์บริสุทธิ์ การจัดจำแนกด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและข้อมูลชีวโมเลกุล ความหลากหลายของราทะเลในประเทศไทย รายชื่อราทะเลสายพันธุ์ใหม่ของไทย ราทะเลที่พบน้อยครั้งและราที่พบครั้งแรกในประเทศไทย ตัวอย่างความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลที่พบ นอกจากนี้ยังมีรายงานการผลิตฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากราทะเลที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ได้

หนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือเล่มที่ 3 ที่จัดทำเรื่องความหลากหลายของชนิดพันธุ์รา  โดยเล่มแรกจัดทำขึ้นในปี 2557 ซึ่งได้รวบรวมความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลจากจังหวัดตราด จากนั้นในปี 2559 มีการจัดทำเล่มที่ 2 ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลจากจังหวัดนครศรีธรรมราช เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยคณะผู้จัดทำหนังสือมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านสามารถใช้เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นพื้นฐานเพื่อศึกษาและวิจัยด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของราทะเลในประเทศไทย และนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์กลุ่มนี้ต่อไป

หนังสือดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและไบโอเทค โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและช่วยส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายของราทะเลในประเทศไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่งานประชาสัมพันธ์ หรือห้องปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพของรา ไบโอเทค (หนังสือมีจำนวนจำกัด และไม่มีการจำหน่าย)

ประกาศเมื่อ 24 มกราคม 2562

ข่าวสารองค์กร