นักวิจัยไบโอเทคได้รับทุนจากโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2562

ดร.วิรัลดา ภูตะคาม นักวิจัยศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ และ ดร.รัฐพล เฉลิมโรจน์ นักวิจัยกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ ได้รับทุนฝึกอบรมภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2562 สนับสนุนโดย Newton Fund และ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งผู้ได้รับทุนได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม และเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างเครือข่าย เพื่อต่อยอดในการนำงานวิจัยสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ภายใต้โครงการดังกล่าว ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 14 - 25 มกราคม 2562


LIF 2019

 

ดร.วิรัลดา และ ดร.รัฐพล ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและนำเสนอผลงานวิจัยผ่านการแข่งขัน business pitching ร่วมกับผู้ได้รับทุนท่านอื่นๆ ซึ่ง ดร.วิรัลดา นำเสนอผลงาน “HybridSure” เป็นเทคโนโลยีการตรวจความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์พืชก่อนจัดจำหน่ายโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลสนิป และ ดร.รัฐพล นำเสนอผลงาน “PlantBead Kit” ซึ่งนำเทคโนโลยี antibody-based array มาประยุกต์ใช้ในการตรวจโรคพืชได้พร้อมกันหลายๆ ชนิด โดย ดร.วิรัลดา ได้รับรับรางวัลชนะเลิศ (best pitch award)

โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามารถของนักวิจัยในการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ตลาด รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ได้รับทุนจากประเทศไทยและหน่วยงานพันธมิตรในสหราชอาณาจักร

ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวสารองค์กร