ไบโอเทค สวทช. ลงนามความร่วมมือกับ XTBG ด้านนิเวศวิทยา

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ไบโอเทค สวทช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Xishaungbanna Tropical Botanical Garden (XTBG), Chinese Academy of Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันด้านการวิจัยเชิงนิเวศวิทยาบนพื้นฐานการใช้ประโยชน์ที่เสมอภาคและแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมี ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทค และ Prof. Huabin HU รองผู้อำนวยการ Xishaungbanna Tropical Botanical Garden ร่วมลงนาม

MOU BIOTEC XTBG

ไบโอเทค มีความร่วมมือกับ XTBG ภายใต้ Chinese Academy of Sciences (CAS) ในการศึกษาหน้าที่การทำงานของระบบนิเวศในมิติต่างๆ ทั้ง พืช ต้นกล้าขนาดเล็ก ดิน นก และสัตว์กินผลไม้ มาตั้งแต่ปี 2560 โดยใช้แปลงวิจัยถาวรมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นเครือข่ายแปลงวิจัยระดับโลกที่มีเจ้าภาพคือสถาบันวิจัยสมิธโซเนียน สหรัฐอเมริกา โดยจาก XTBG สิบสองปันนา ลงมายังแปลงวิจัยถาวรมอสิงโต เรื่อยลงไปจนถึงมาเลเซีย ทั้งหมดตั้งอยู่ในเส้นลองจิจูด 101 องศาตะวันออก ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่ลงตัวในการศึกษารูปแบบความหลากหลายทั้งพืชและสัตว์ โดยลดหลั่นตามแนวละติจูดจากแนวขอบของเขตร้อนมายังเส้นศูนย์สูตร

จากการดำเนินงานร่วมกันที่ผ่านมาก่อให้เกิดการเปรียบเทียบข้อมูลระบบนิเวศของแปลงถาวรขนาดใหญ่ทั้งในประเทศไทยและจีน เพิ่มพูนองค์ความรู้ พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังได้ข้อมูลไมโครไบโอม (Microbiome) ซึ่งเป็นข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากภาวะโลกร้อน จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย และการกำหนดนโยบายต่างๆ ในอนาคต

ประกาศเมื่อ 4 มิถุนายน 2562

ข่าวสารองค์กร