นักวิจัยไบโอเทค ได้รับประกาศนียบัตรแสดงความชื่นชม (Certificate of Appreciation) จาก NAFRI สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ ไบโอเทค ได้รับประกาศนียบัตรแสดงความชื่นชม (Certificate of Appreciation) ในงาน “Contribution and commitment to partnership with National Agriculture and Forestry Research Institute on the NAFRI 20th anniversary” จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “The “Community of Practices” Community outreach in Mekong region: Dissemination of new improved Mekong rice varieties to farmers via farmer participatory selection and sustainable farmer seed production”
5A9DAC8B 89B3 45E8 9420 3449D99209BE
ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา และคณะทีมวิจัย ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้กับประเทศในประชาคมลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ผ่านการจัดฝึกอบรมที่มีการปฏิบัติงานระยะยาว การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการทดสอบลักษณะสำคัญทางการเกษตรต่าง ๆ โดยแต่ละประเทศเลือกปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ได้รับความนิยมในประเทศของตน ปัจจุบันสายพันธุ์ข้าวที่แต่ละประเทศปรับปรุงพันธุ์ให้มีคุณลักษณะที่ดีขึ้นได้ผ่านการประเมินศักยภาพผลผลิตในระดับสถานีแล้ว และปลูกประเมินศักยภาพผลผลิตในระดับไร่นาเกษตรกร ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก Generation Challenge Program (GCP) และ สวทช.

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย ศูนย์วิจัยและขยายแนวพันธุ์พืชท่าสะโน และสถาบันวิจัยการเกษตรและป่าไม้แห่งชาติ (NAFRI) ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเหนียวหอม ท่าดอกคำ 1 ที่มีความหอม และคุณภาพการหุงต้มดีกว่าพันธุ์ดั้งเดิม สายพันธุ์ข้าวเจ้าเซบั้งไฟ 2 และเซบั้งไฟ 3 ซึ่งปรับตัวได้ดีทั้งในสภาพน้ำมากและน้ำน้อย มีคุณภาพการหุงต้มดี และหอม เซบั้งไฟ 4 ซึ่งเป็นข้าวเหนียว ที่มีความหอม ทนน้ำท่วม และต้านทานโรคไหม้ เป็นต้น และยังมีอีกหลายสายพันธุ์ที่อยู่ระหว่างการปลูกทดสอบในระดับสถานีและในแปลงเกษตรกร

โดยทาง NAFRI ได้เชิญ ดร. ธีรยุทธฯ เข้าร่วมงาน The 20th Anniversary of the National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) and International Seminar on Agriculture and Forestry Research เพื่อนำเสนอหัวข้อการบรรยายเรื่อง “Development of new resilience Laos rice varieties through the research collaboration between NSTDA and NAFRI” เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2562

ข่าวสารองค์กร