ไบโอเทค ร่วมจัดแสดงงานวิจัยในประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21

สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21 หรือ National Genetics Conference 2019 (NGC2019) ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2562 ภายใต้แนวคิด “พันธุศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Genetics for Sustainable Development) ณ โรงแรมเดอะซายน์ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเวทีสาธารณะและเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปทั้งในภาครัฐและเอกชน เผยแพร่ผลงานวิจัยถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีทางด้านพันธุศาสตร์ที่ก้าวหน้าและทันสมัย ซึ่งจะนำไปสู่การประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการทางด้านพันธุศาสตร์

NGC1
 

ในโอกาสนี้ ไบโอเทค ได้นำข้อมูลและผลงานวิจัยของศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (National Omics Center: NOC) ไปร่วมจัดแสดง นอกจากนั้น ดร.วิรัลดา ภูตะคาม นักวิจัยศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ ยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “Genome technologies and the changing world: from plant breeding to coral bleaching” แก่ผู้ข้าร่วมสัมมนาอีกด้วย

NGC2

 

เทคโนโลยีโอมิกส์ เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพโดยได้ถูกคัดเลือกว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การทำงานวิจัยพื้นฐานไปได้เร็วทันต่อการนำไปต่อยอดฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มความหลากหลายของสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่ต้องการได้อย่างจำเพาะ เช่น มีคุณสมบัติผลิตสารชีวภาพที่ต้องการได้อย่างจำเพาะใช้เวลาสั้นและเพิ่มความเข้าใจในกลไกการทำงานปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมอันจะนำมาสู่การสร้างความสามารถในการควบคุมให้สิ่งมีชีวิตทำงานอย่างที่ต้องการได้

นอกจากนี้เทคโนโลยีโอมิกส์ยังมีส่วนช่วยในการวิเคราะห์ความหลากลายของสิ่งมีชีวิตในประชากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางอันจะนำไปสู่การวางแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างยั่งยืนต่อไป

NGC3

สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดประชุมวิชาการพันธุศาสตร์ระดับชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก 2 ปี โดยเจ้าภาพจัดประชุมฯ จะหมุนเวียนไปตามสถานศึกษาในแต่ละภูมิภาค และในปี 2562  มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการเสนอชื่อเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยในการจัดประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21

ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2562

ข่าวสารองค์กร