กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเข้าเยี่ยมชมศูนย์ชีววิทยาระบบโครงสร้าง (Centre for Structural Systems Biology; CSSB) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมศูนย์ชีววิทยาระบบโครงสร้าง (Centre for Structural Systems Biology; CSSB) ณ สถาบันวิจัย Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยในโอกาสนี้ ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทค และ ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ รองผู้อำนวยการไบโอเทค รับเสด็จฯ และเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์ดังกล่าวด้วย

CSSB1

ศูนย์ชีววิทยาระบบโครงสร้าง (Centre for Structural Systems Biology; CSSB), DESY

ที่มา : https://www.desy.de/research/cooperations__institutes/cssb/index_eng.html

ศูนย์ชีววิทยาระบบโครงสร้าง (Centre for Structural Systems Biology; CSSB) ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2555 จากการลงนามร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย 3 แห่ง และสถาบันวิจัย 6 แห่งในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งอยู่ที่เมือง Hamburg โดยหน่วยงานตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำด้านชีววิทยาของโรคติดเชื้อ ซึ่งเกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส และพาราไซต์ มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในกลไกการทำงานของเชื้อก่อโรคในมนุษย์ ศึกษาชีววิทยาเชิงโครงสร้างของระบบสิ่งมีชีวิต (Structural Systems Biology) โดยใช้เทคโนโลยีโอมิกส์ ร่วมกับเครื่องมือทางชีวฟิสิกส์ เช่น X-ray และกล้องจุลทรรศน์ไครโออิเลกตรอน (cryo-electron microscopy) ตัวอย่างของงานวิจัย ได้แก่ การศึกษาบทบาทหน้าที่โปรตีนที่เกิดขึ้นระหว่างการติดเชื้อมาลาเรียช่วยให้การระบุเป้าหมายของการพัฒนายาต้านมาลาเรียทำได้เร็วขึ้นและการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างผนังเซลล์ของเชื้อก่อโรคที่มีผลต่อความผิดปกติของเซลล์มนุษย์นำไปสู่การออกแบบวิธีการรักษาใหม่ๆ เป็นต้น 

CSSB2

 เครื่อง cryo-electron microscopy

ประกาศเมื่อ 23 กรกฎาคม 2562

ข่าวสารองค์กร