สัมมนาเชิงปฏิบัติการคลัสเตอร์กล้วยไม้ …ตลาดงานวิจัยกล้วยไม้

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคลัสเตอร์กล้วยไม้…ตลาดงานวิจัยกล้วยไม้ เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการดำเนินงานคลัสเตอร์กล้วยไม้ในปีที่ผ่านมา และร่วมกันเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ และร่วมกันกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนคลัสเตอร์กล้วยไม้ให้มีศักยภาพ พร้อมสามารถแข่งขันในตลาดโลก โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน เปิดงาน2

ในงานสัมมนาฯ มีการทบทวนความเป็นมาและการพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้ ตั้งแต่ปี 2558-256 จากผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบัน การอภิปราย “ตลาดนวัตกรรมกล้วยไม้” ซึ่งเป็นการนำงานวิจัยที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว มาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อ การอภิปราย “งานวิจัยแบบมีส่วนร่วม” เป็นการสนับสนุนให้มีการทำงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะตอบโจทย์การทำเกษตรเชิงรุกมากขึ้น มีการเสนอให้ชาวสวนกล้วยไม้เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานวิจัยตั้งแต่เริ่มต้น

1

โดยนำงานวิจัยชิ้นแรกที่ร่วมกันทำกับ ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย นักวิจัยไบโอเทคและทีม เรื่อง การทดสอบการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย สายพันธุ์ BCC2660 ควบคุมแมลงในสวนกล้วยไม้ มาแลกเปลี่ยนกันในครั้งนี้ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้สร้างเครือข่ายผู้ผลิตสปอร์ราบิวเวอเรียและเมตาไรเซียมที่มีคุณภาพในพื้นที่ จำนวน 2 ราย ที่สามารถผลิตหัวเชื้อที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีกลุ่มเกษตรกร 7 สวน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ที่ร่วมทดสอบการใช้ราบิวเวอเรียและเมตาไรเซียมในการควบคุมแมลงศัตรูกล้วยไม้ พบว่า การใช้ราบิวเวอเรียสามารถควบคุมจำนวนแมลงได้

3

นอกจากนี้มีการแสดงมุมมองและข้อแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาพัฒน์ ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ กรมส่งเสริมการเกษตร และ ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. โดยมีการกล่าวถึงยุทธศาสตร์กล้วยไม้ไทย (แผนปฏิบัติการด้านกล้วยไม้ ปี 2563-2565) วิสัยทัศน์ : ภายใน พ.ศ. 2565 กล้วยไม้ไทยจะมีมูลค่าเพิ่มขั้นจากการพัฒนากล้วยไม้คุณภาพ ทั้งนี้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ นักวิจัยที่มีคุณภาพและมุ่งมั่น และหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยที่ต้องมีการบริหารงานวิจัยที่ดี

ประกาศเมื่อ 9 สิงหาคม 2562

ข่าวสารองค์กร