นักวิจัยไบโอเทค คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันในงาน Falling Walls Lab Thailand ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และสังคม ประจำปี 2562

ดร.อุดม แซ่อึ่ง นักวิจัย กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ ทีมวิจัยการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Falling Walls Lab Thailand ประจำปี 2562 จากผลงานวิจัยเรื่อง “Breaking the Wall of Bacterial Wilt Disease”

FW 1 

ผลงานวิจัยดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาแบคทีรีโอฟาจเพื่อใช้ควบคุมแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเหี่ยวจากแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ที่สร้างความเสียหายแก่พืชหลายชนิดทั้งในประเทศและทั่วโลก อาทิ มันฝรั่ง มะเขือเทศ พริก เป็นต้น การควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธีถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและนำไปสู่การเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งแบคทีรีโอฟาจที่คัดแยกมาจากแปลงปลูกมะเขือเทศมีความสามารถในการเข้าทำลายเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum ทำให้มีศักยภาพในการนำมาใช้เป็นตัวควบคุมโดยชีววิธี นอกจากนี้คณะผู้วิจัยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาสำหรับการเก็บรักษาแบคทีรีโอฟาจที่เหมาะสมสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ ผลงานวิจัยดังกล่าวยื่นจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว องค์ความรู้ที่ได้นำไปสู่การใช้ประโยชน์แบคทีรีโอฟาจเพื่อการควบคุมโดยชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นทางแก้ไขปัญหาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน โดยคณะนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช ดร.เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ ดร.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ คุณอัญจนา บุญชด คุณน้ำทิพย์ พิรณฤทธิ์ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ ไบโอเทค ดร.ฉวีวรรณ ทรัพย์เจริญกุล และคุณอลงกต ตรีทอง กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูงและความปลอดภัย นาโนเทค

FW 2

การแข่งขันในปีนี้มีจำนวนผู้เข้ารอบทั้งหมด 23 คน โดย ดร.อุดม แซ่อึ่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ ดร.ภคพฤฒ คุ้มวัน นักวิจัย กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ ทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด ไบโอเทค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวนริชา ภู่ภิญโญ นักศึกษาปริญญเอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และนางสาวณภัทร ตัณฑิกุล จาก EpiBone Inc. (Brooklyn, NY) ได้รับรางวัล Public vote Winner

การแข่งขัน Falling Walls Lab Thailand จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 โดยองค์การแลกเปลี่ยนวิชาการเยอรมัน (Deutscher Academicher Austauschdienst German Academic Exchange Service, DAAD) ประเทศไทย ร่วมกับ สวทช. เพื่อนำเสนอผลงานความคิดของนักคิดและนักวิจัยรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพและเป็นเวทีในการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ ธุรกิจและสังคม โดยมี Mr.Georg Schmig เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดงาน

การแข่งขัน Falling Walls จัดขึ้นทุกปีโดยมูลนิธิ Falling Walls ซึ่งเป็นการรวมบรรดานักคิดริเริ่มจาก 80 ประเทศทั่วโลกในการนำเสนอผลงานความคิดจากนักคิดรุ่นใหม่จากทั่วโลก เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการทลายกำแพงและขีดจำกัดของการพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ธุรกิจหรือสังคม โดยผู้ชนะในการเสนอความคิดจะได้รับตั๋วเครื่องบินไปร่วมงาน Falling Walls Conference ณ กรุงเบอร์ลิน และพบปะกับผู้นำทางการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ธุรกิจและการกำหนดนโยบาย พร้อมทั้งเยี่ยมศูนย์วิจัยในยุโรปตามที่ต้องการ

ประกาศเมื่อ 18 กันยายน 2562

 

 

ข่าวสารองค์กร