ไบโอเทค ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Thailand International Seed Trade 2019

ไบโอเทค สวทช. นำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์ เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี เพื่อการตรวจวินิจฉัยป้องกันโรคพืช” และ “เทคโนโลยีโอมิกส์เพื่อการทดสอบเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์พืช” เข้าร่วมจัดแสดงในงาน Thailand Interสั่งจองของที่ระลึกnational Seed Trade 2019 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยมี นายสุรเดช ปัจฉิมกุลรอง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

seed1

ประเทศไทยมีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (Seed Hub) ของภูมิภาคเอเชีย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และยกระดับความสามารถด้านการผลิต ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรและเมล็ดพันธุ์ไทยในระดับนานาชาติ ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยป้องกันโรคพืชและการทดสอบเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์พืช จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

seed2

ไบโอเทค โดยทีมวิจัยการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้ นำเอาเทคโนโลยีการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ในด้านพัฒนาตรวจวินิจฉัยป้องกันโรคพืช ซึ่งได้พัฒนาเป็นชุดตรวจวินิจฉัยโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ สะดวก รวดเร็ว และมีราคาถูก อาทิ น้ำยาตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคพืช ชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผลเน่าในพืชตระกูลแตง ชุดตรวจ cucurbit 3 in 1  ชุดตรวจเชื้อ Potyvirus ชุดตรวจจำแนกเชื้อทอสโพไวรัส ด้วยเทคนิค multiplex RT-PCR-ELISA เป็นต้น

seed3

ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ สวทช. ได้พัฒนาการทดสอบเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์พืช โดยพัฒนาชุดตรวจเครื่องหมายโมเลกุล SNP เพื่อทดสอบเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์พืชนี้ ใช้เทคโนโลยีการสร้างแผนที่พันธุกรรมความละเอียดสูงจากเครื่องหมายโมเลกุล SNP และวิเคราะห์ตำแหน่งของ SNP ที่ครอบคลุมทั้งจีโนมของตัวอย่าง เพื่อทราบความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์พ่อแม่ และเป็นการทดสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ที่อาจมีการปนเปื้อนจากเมล็ดที่ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์ลูกผสม ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถค้นหาและจีโนไทป์ได้ครั้งละหลายพันเครื่องหมาย สามารถแยกความเป็นเอกลักษณ์ระหว่างสายพันธุ์ได้ และสามารถนำมาใช้ในการการยืนยันความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ได้

seed4

งาน Thailand International Seed Trade 2019  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพมหานคร โดยสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ สวทช. มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ โดยรอบ รวมถึงการอารักขาพืช อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีการผลิต บรรจุภัณฑ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเมล็ดพันธ์ของไทย โดยเฉพาะ SME ได้มีโอกาสพบปะคู่ค้าทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผลิต​เทคโนโลยี​ การปรับปรุงพันธุ์​ รวมทั้งการบริหารจัดการและการตรวจป้องกันโรคพืชกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ​  ซึ่งจะช่วยผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการ SME สู่มาตรฐานสากล ร่วมผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (Seed Hub) ของภูมิภาคอาเซียน  เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร​ และยกระดับ​ความสามารถการผลิต​ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรและเมล็ดพันธุ์ไทยระดับนานาชาติ

ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2562

ข่าวสารองค์กร