ไบโอเทค สวทช. จับมือ วว. ร่วมวิจัยทดสอบด้านพิษวิทยาของเชื้อราชีวภัณฑ์ทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ รวมทั้งร่วมกันจัดหาและสนับสนุนทรัพยากร การแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์และข้อมูลทางวิชาการสำหรับใช้ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต โดยมี ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทค และ คุณสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. เป็นประธานลงนาม

MOU BIOTEC TISTR

โดยงานวิจัยในเบื้องต้นจะเป็นการร่วมทดสอบประสิทธิภาพและความเป็นพิษของกลุ่มเชื้อราก่อโรคในแมลง ที่มีการนำมาใช้ในการผลิตเป็นชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืช หรือ กลุ่ม Biocontrol ซึ่งการทดสอบประสิทธิภาพและความเป็นพิษของเชื้อรากลุ่มนี้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากในการนำเอาเชื้อราเหล่านี้ไปใช้จริง ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์ว่ามีความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในประเทศที่สามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีและเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตอาหารปลอดภัยในอนาคต

ประกาศเมื่อ 24 กันยายน 2562

ข่าวสารองค์กร