ไบโอเทคร่วมแสดงผลงานในงานนิทรรศการ "ผลสําเร็จการขับเคลื่อน Factory 4.0"

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ สวทช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงานสัมมนาและนิทรรศการ "ผลสําเร็จการขับเคลื่อน Factory 4.0"  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี คุณธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน โดยการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้ภารกิจหลักของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดรับตามแนวทางนโยบาย Thailand 4.0 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาและชมนิทรรศการกว่า 1,000 คน

factory3

ภายในงานประกอบไปด้วยการสัมมนาและนิทรรศการแสดงผลงานและเล่าเรื่องราวผลสำเร็จและการดำเนินงานของแต่ละโครงการ และบูธแสดงเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมในโลกอนาคต เพื่อก้าวสู่ Smart Factory ในโอกาสนี้  ไบโอเทค ได้ร่วมจัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมไทยกับความปลอดภัยทางชีวภาพ” ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล และร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดทำคู่มือด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และฝึกอบรมบุคลากรของโรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพทั่วประเทศกว่า 150 คน จาก 50 โรงงาน เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวดำเนินงานกับจุลินทรีย์ได้อย่างปลอดภัย  เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพมีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เป็นอุตสาหกรรมอนาคต (new S-curve) ของประเทศไทย จึงได้ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของผู้ประกอบการ ชุมชม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 

factory1

นอกจากนี้ไบโอเทค ได้นำข้อมูลบริการของไบโอเทค และข้อมูลบริการศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกิดจากการนำจุลินทรีย์ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ “เอนอีซ เอนไซม์อัจฉริยะ ทูอินวัน” ผลงานวิจัยที่ใช้ในกระบวนการลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว แทนการใช้สารเคมี 100% ในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ช่วยให้เนื้อผ้านิ่ม เหมาะสำหรับการสวมใส่และ
“เอนบลีช” ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้ฟอกเยื่อกระดาษโดยมีที่มาจากแบคทีเรียในลำไส้ปลวก การใช้เอนไซม์ชนิดนี้ในการฟอกเยื่อกระดาษ ช่วยลดการใช้พลังงาน สารเคมี และขั้นตอนในกระบวนการฟอกเยื่อ ยังเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

factory2

ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2562

ข่าวสารองค์กร