สวทช. จับมือ กรมประมง ร่วมวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สวทช. และ กรมประมง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันดำเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนร่วมกันกำหนดทิศทางงานวิจัยและพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก และทำให้สัตว์น้ำไทยมีเอกลักษณ์เป็นที่หนึ่งของโลก ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. คุณมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการไบโอเทค และ คุณสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ร่วมลงนาม


MOU NSTDA Fisheries

สวทช. มีโปรแกรมการผลิตสัตว์น้ำและสุขภาพสัตว์น้ำ ซึ่งทำงานเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพาะเลี้ยงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พึ่งพาทรัพยากรและวัตถุดิบภายในประเทศ และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตสัตว์น้ำของประเทศทั้งด้านคุณภาพ และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยการบริหารงานครอบคลุมทั้งการวิจัยและพัฒนาด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำ การวิจัยและพัฒนาด้านอาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงและการจัดการสัตว์น้ำ และการวิจัยและพัฒนาด้านโรคระบาด การป้องกันและการจัดการโรคระบาดในสัตว์น้ำ

ที่ผ่านมา สวทช. และ กรมประมง มีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง โดย สวทช. มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ การพัฒนาเทคโนโลยีระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด การปรับปรุงพันธุ์ปลาและกุ้งโดยใช้ข้อมูลทางพันธุศาสตร์ การหาแหล่งโปรตีนทดแทนในอาหารเม็ดสำเร็จรูป เป็นต้น

ประกาศเมื่อ 8 กรกฎาคม 2563

ข่าวสารองค์กร