สวทช. จับมือ เวชศาสตร์เขตร้อน มหิดล วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 สวทช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความมือกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการไบโอเทค  ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการนาโนเทค  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ ดร.เจตสุมน ประจำศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนาม

 

 

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพการแพทย์โดยอาศัยการสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานและเชิงประยุกต์ ตลอดจนเพื่อผลักดันองค์ความรู้/เทคโนโลยี/และผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ประกาศเมื่อ 19 กรกฎาคม 2563

 

ข่าวสารองค์กร