ไบโอเทค สวทช. นำผลงานร่วมจัดแสดงในงานสัตว์น้ำไทย 2020 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ร่วมกับสมาคมกุ้งตะวันออกไทย และหน่วยงานพันธมิตร จัดนิทรรศการงานสัตว์น้ำไทย 2020 ภายใต้แนวคิด “สัตว์น้ำไทย ก้าวอย่างไร ให้ยั่งยืน” โดยมี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563

 

aq.1

 

งานสัตว์น้ำไทย ถือเป็นมิติใหม่ ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศ ภายในงานได้จัดสัมมนาให้ความรู้พร้อมทั้งมีนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ นวัตกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยซึ่งปีนี้ไบโอเทคนำนวัตกรรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมจัดแสดงหลากหลายผลงาน อาทิ ถังเลี้ยงปลานิลความหนาแน่นสูงระบบน้ำหมุนเวียน ที่สามารถเลี้ยงปลาได้ความหนาแน่นสูงถึง 40 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีระบบบำบัดน้ำเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำ ลดความต้องการน้ำที่ต้องใช้ในระหว่างการเลี้ยงสัตว์ ชุดตรวจ blueAmp ตรวจโรคปลานิลและปลาทับทิม รวมถึงชุดตรวจโรคกุ้งในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ชุดตรวจ EZEE GENE kit ชุดตรวจ LAMP PCR ชุดตรวจ AMP-Gold ชุดตรวจกุ้งตายด่วน เป็นต้น

 

aq2

 

 

นอกจากนี้ นักวิจัยไบโอเทค ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำแบบบูรณาการ และ ดร.กัลยาณ์ แดงติ๊บ หัวหน้าทีมวิจัยทีมวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ผลงานวิจัยเพื่อหาสารชีวภาพฆ่าเชื้อ EHP ในบ่อกุ้งขณะเลี้ยง” และร่วมวิเคราะห์ถอดบทเรียนแนวทางการเลี้ยงที่ไม่เป็นขี้ขาว

 

aq3

 

นิทรรศการงานสัตว์น้ำไทย 2020 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมซันไรส์ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จังหวัด ฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมูลทางวิชาการ นวัตกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย เป็นการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย  ส่งเสริมการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการตลาดสัตว์น้ำภายในประเทศและตลาดโลก และเสริมสร้างความยั่งยืนในอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย

ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2563 

ข่าวสารองค์กร