ไบโอเทค-สวทช. นำผลงาน ข้าวเจ้าพันธุ์หอมจินดา ร่วมจัดแสดงในงาน การประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “อนาคตข้าว-อนาคตไทย”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีเปิดประชุม ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

 

rice2020 1

 

ในงานนี้ สวทช. โดยไบโอเทคและเนคเทคร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผลงานวิจัยไปร่วมในการจัดแสดง 2 เรื่อง คือ แอปพลิเคชันไลน์บอทโรคข้าว เพื่อการวินิจฉัยโรคข้าว โดยใช้การวิเคราะห์จากภาพถ่ายและปัญญาประดิษฐ์ผ่านไลน์บอท (Line Bot)พร้อมคำแนะนำในการแก้ไขโดยใช้เวลา 3 ถึง 5 วินาทีต่อภาพ ปัจจุบันสามารถวินิจฉัยโรคข้าวได้ 12 โรค ขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบฯ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แสดงความสนใจในการนำระบบฯ ให้ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบฯ ด้วย และ ข้าวเจ้า “พันธุ์หอมจินดา”เป็นข้าวเจ้า มีกลิ่นหอม นุ่ม ต้านทานโรคขอบใบแห้ง ลำต้นแข็งแรง ไม่หักล้มง่าย ต้นสูงปานกลาง ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 838 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบในพื้นที่ต่าง ๆ และจะขยายผลผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้กับเกษตรกร

 

rice2020 2

rice2020 3

 

โดยการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2563 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “อนาคตข้าว – อนาคตไทย” ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อ ดังนี้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อข้าวและชาวนา ข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวในมิติของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ ข้าวเพื่อการท่องเที่ยว (Rice-Tourism) โดยคาดหวังว่าผลของการประชุมจะทำให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับข้าวและชาวนาไทยต่อไป

ประกาศเมื่อ 25 ธันวาคม 2563

ข่าวสารองค์กร