ไบโอเทค-สวทช.นำผลงานข้าวสายพันธุ์หอมจินดา และหอมนาคา ร่วมจัดแสดงในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ไบโอเทค สวทช. นำผลงานวิจัยข้าวสายพันธุ์ใหม่ “ข้าวเจ้าพันธุ์หอมจินดา” และ “ข้าวเหนียวพันธุ์หอมนาคา” ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ "วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวและโคครบวงจร ในงาน เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณสนามบิน มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จ.ร้อยเอ็ด

festival rice 2020 1
 
พันธุ์ข้าวใหม่ทั้ง 2 สายพันธุ์นี้ ปรับปรุงพันธุ์โดย ไบโอเทค สวทช. และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก ทำให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีลักษณะดี ตรงตามความต้องการ โดย “ข้าวเจ้าพันธุ์หอมจินดา” ลักษณะมีกลิ่นหอม นุ่ม ต้านทานโรคขอบใบแห้ง ลำต้นแข็งแรง ไม่หักล้มง่าย ต้นสูงปานกลาง ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 838 กิโลกรัมต่อไร่ และ “ข้าวเหนียวพันธุ์หอมนาคา” มีลักษณะขาวเหนียว กลิ่นหอม นุ่มเหนียวเมื่อหุงสุก ทนน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคไหม้ ต้านทานโรคขอบใบแห้ง ลำต้นแข็งแรง ไม่หักล้มง่าย ต้นสูงปานกลาง ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 930 กิโลกรัมต่อไร่

festival rice 2020 2
 
งานเทศกาลดังกล่าวได้จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ว่าข้าวหอมมะลิไทย โดยเฉพาะ“ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” เป็นข้าวที่ดีที่สุดที่ทั่วโลกต่างกล่าวถึงคุณค่าและคุณภาพของข้างหอมมะลิโดยเฉพาะที่ผลิตจากพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้กว่า 9 แสนไร่ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ยโสธร สุรินทร์ และมหาสารคาม เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งมีพัฒนาการตั้งแต่กระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพ การแปรรูปตั้งแต่ขั้นต้นไปสู่ขั้นสูงที่นำนวัตกรรมมาต่อยอดแบบครบวงจร และเชื่อมโยงการตลาดข้าวหอมมะลิไทยไปสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศทุกช่องทาง นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต แปรรูปข้าว และอุตสาหกรรมด้านอาหาร เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสนามบิน มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จ.ร้อยเอ็ด

ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2563

ข่าวสารองค์กร