กลับมาอีกครั้งกับงานประชุมวิชาการ หรือ งาน NAC ประจำปี 2021 ที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์รับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

          เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564 (NSTDA Annual Conference: NAC2021) ภายใต้แนวคิด “30 ปี สวทช. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI Driving BCG Economy for Sustainability)” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ตามรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

 

NAC2021 1

 

          งานประชุมวิชาการ หรือ งาน NAC ประจำปี 2021 ถือเป็นงานที่สวทช.ได้รวบรวมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ สัมมนาวิชาการ การจัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการ การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย (Open House) และ S&T Job Fair ซึ่งทุกกิจกรรมในปีนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด

          โดยในปีนี้ไบโอเทคร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ อาทิ การสัมมนาเรื่อง ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน และเรื่อง Functional ingredients กับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มหลังโควิด-19 ในส่วนของนิทรรศการออนไลน์ โซน BCG ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ เกษตร อาหาร พลังงานและวัสดุ ยาและวัคซีน เครื่องมือแพทย์ ท่องเที่ยว เศรษฐกิจหมุนเวียน และความหลากหลายทางชีวภาพ ไบโอเทคนำงานวิจัย ไปร่วมนำเสนอ อาทิเช่น การใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตระกูลปาล์ม ผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกจาก Mycoprotein วัคซีน COVID-19 ชุดตรวจ COXY-AMP COVID-19 ความหลากหลายของราแมลง ในส่วนของกิจกรรมเยี่ยมชม Open House ไบโอเทคเปิดบ้านให้เข้าเยี่ยมชม 3 ส่วนด้วยกัน คือ ด้านเกษตร ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อพืช (Tissue Culture Technology) โรงงานผลิตพืชสมุนไพร (Plant Factory) โดยทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร และบริการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยทีมวิจัยและพัฒนาบริการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านอาหาร ได้แก่ Food & Feed Innovation Center โดยทีมวิจัยนวัตกรรมอาหารและกลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่น และโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการ โดยทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวกระบวนการอุตสาหกรรม ด้านพลังงาน ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากชีวมวลและคาร์บอน โดยกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์

 

Nac2021 2

 

          งาน NAC 2021 จะจัดขึ้นระว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2564 รวมระยะเวลา 6 วัน โดยแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกัน หากสนใจกิจกรรมใด สามารถเข้าชมผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac/2021

ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2564