คณะผู้บริหาร สวทช. และ ไบโอเทค ร่วมฉลองเปิดโรงงานบริษัท สไปเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดระยอง

         Spiber1

          เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร สวทช. นำโดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการไบโอเทค เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองการเปิดโรงงานผลิตในประเทศไทย บริษัท สไปเบอร์ จำกัด ในนาม บริษัท สไปเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ณ จ.ระยอง

          โดยที่ผ่านมา ไบโอเทค สวทช. มีโอกาสให้คำปรึกษาเรื่องการวางระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) โดยใช้กลไกคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (Institutional Biosafety committee: IBC) ให้ข้อมูลแนวปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และแนวทางปฏิบัติสำหรับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ รวมทั้งช่วยประเมินความปลอดภัยของการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในระดับอุตสาหกรรม ให้กับทางบริษัท สไปเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2564