Events Calendar

April,
2021
April 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28 29 30 31 1 Thursday, 1 April 2021 2 Friday, 2 April 2021 3 Saturday, 3 April 2021
4 Sunday, 4 April 2021 5 Monday, 5 April 2021 6 Tuesday, 6 April 2021 7 Wednesday, 7 April 2021 8 Thursday, 8 April 2021 9 Friday, 9 April 2021 10 Saturday, 10 April 2021
11 Sunday, 11 April 2021 12 Monday, 12 April 2021 13 Tuesday, 13 April 2021 14 Wednesday, 14 April 2021 15 Thursday, 15 April 2021 16 Friday, 16 April 2021 17 Saturday, 17 April 2021
18 Sunday, 18 April 2021 19 Monday, 19 April 2021 20 Tuesday, 20 April 2021 21 Wednesday, 21 April 2021 22 Thursday, 22 April 2021 23 Friday, 23 April 2021 24 Saturday, 24 April 2021
25 Sunday, 25 April 2021 26 Monday, 26 April 2021 27 Tuesday, 27 April 2021 28 Wednesday, 28 April 2021 29 Thursday, 29 April 2021 30 Friday, 30 April 2021 1
Show events from all categories


รายละเอียดการขอเข้าเยี่ยมชม


1. วันที่เปิดให้เข้าเยี่ยมชม : เฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัสบดี รอบเช้า 09.30 – 12.00 น. และรอบบ่าย 13.30 – 16.00 น. 
2. สถานที่เยี่ยมชม : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
3. ลักษณะการเยี่ยมชม : การบรรยายหน้าห้องปฏิบัติการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าเยี่ยมชมภายในห้องปฏิบัติการ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าเยี่ยมชมจากสารเคมีอันตราย)
4. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม: 5-30 ท่าน
5. การจองวันเข้าเยี่ยมชม : ต้องจองวันและเวลาผ่านเว็บไซต์ www.biotec.or.th ก่อนวันเข้าเยี่ยมชมอย่างน้อย 2 สัปดาห์
6. เจ้าหน้าที่จะประสานงานกลับเพื่อประสานข้อมูลรายละเอียด และยืนยันการเข้าเยี่ยมชมจากท่านภายในเวลา 3 วันทำการ หลังจากจองวันและเวลาผ่านระบบ

    **หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 025646700 ต่อ 3324, 3329 หรือ 3330

หมายเหตุ

1. ไบโอเทคจะจัดตารางการเยี่ยมชมตามความหมาะสมโดยยึดประโยชน์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นสำคัญ
2. จัดทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมถึง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
3. ไบโอเทคขอสงวนสิทธิ์ ให้การจองของท่านสมบูรณ์ได้ เมื่อได้รับการยืนยันจากทางไบโอเทค กลับไปยังหน่วยงาน ของท่านแล้วเท่านั้น
4. เมื่อได้รับการพิจารณาให้เข้าเยี่ยมชมและต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเยี่ยมชม โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่ก่อนถึงกำหนดการเยี่ยมชมเดิม (ตามที่ได้ตกลงไว้เดิม) อย่างน้อย 5 วัน มิฉะนั้นถือว่ายืนยันตามกำหนดการเยี่ยมชมเดิม
5. ดาวน์โหลดคู่มือเยี่ยมชมไบโอเทคได้ ที่นี่
ข้อปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมชม

1. กรุณาตรงต่อเวลา โดยควรมาถึงก่อนเวลาที่กำหนดไว้อย่างน้อย 15 นาที
2. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ (งดสวมรองเท้าแตะ) เพื่อความปลอดภัยในการเดินเยี่ยมชม
3. โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ในการเยี่ยมชม
4. งดเว้นการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและงดสูบบุหรี่ขณะเดินเยี่ยมชม
5. งดเว้นการนำอาหาร/เครื่องดื่มเข้าบริเวณห้องปฏิบัติการวิจัย
6. งดเว้นการจับสิ่งของต่างๆ ในห้องปฏิบัติการวิจัย เว้นแต่ได้รับอนุญาต
7. งดเว้นการพูดคุยเสียงดังในบริเวณห้องปฏิบัติการวิจัย