Events Calendar

June,
2021
June 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30 31 1 Tuesday, 1 June 2021 2 Wednesday, 2 June 2021 3 Thursday, 3 June 2021 4 Friday, 4 June 2021 5 Saturday, 5 June 2021
6 Sunday, 6 June 2021 7 Monday, 7 June 2021 8 Tuesday, 8 June 2021 9 Wednesday, 9 June 2021 10 Thursday, 10 June 2021 11 Friday, 11 June 2021 12 Saturday, 12 June 2021
13 Sunday, 13 June 2021 14 Monday, 14 June 2021 15 Tuesday, 15 June 2021 16 Wednesday, 16 June 2021 17 Thursday, 17 June 2021 18 Friday, 18 June 2021 19 Saturday, 19 June 2021
20 Sunday, 20 June 2021 21 Monday, 21 June 2021 22 Tuesday, 22 June 2021 23 Wednesday, 23 June 2021 24 Thursday, 24 June 2021 25 Friday, 25 June 2021 26 Saturday, 26 June 2021
27 Sunday, 27 June 2021 28 Monday, 28 June 2021 29 Tuesday, 29 June 2021 30 Wednesday, 30 June 2021 1 2 3
Show events from all categories


รายละเอียดการขอเข้าเยี่ยมชม


1. วันที่เปิดให้เข้าเยี่ยมชม : เฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัสบดี รอบเช้า 09.30 – 12.00 น. และรอบบ่าย 13.30 – 16.00 น. 
2. สถานที่เยี่ยมชม : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
3. ลักษณะการเยี่ยมชม : การบรรยายหน้าห้องปฏิบัติการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าเยี่ยมชมภายในห้องปฏิบัติการ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าเยี่ยมชมจากสารเคมีอันตราย)
4. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม: 5-30 ท่าน
5. การจองวันเข้าเยี่ยมชม : ต้องจองวันและเวลาผ่านเว็บไซต์ www.biotec.or.th ก่อนวันเข้าเยี่ยมชมอย่างน้อย 2 สัปดาห์
6. เจ้าหน้าที่จะประสานงานกลับเพื่อประสานข้อมูลรายละเอียด และยืนยันการเข้าเยี่ยมชมจากท่านภายในเวลา 3 วันทำการ หลังจากจองวันและเวลาผ่านระบบ

    **หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 025646700 ต่อ 3324, 3329 หรือ 3330

หมายเหตุ

1. ไบโอเทคจะจัดตารางการเยี่ยมชมตามความหมาะสมโดยยึดประโยชน์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นสำคัญ
2. จัดทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมถึง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
3. ไบโอเทคขอสงวนสิทธิ์ ให้การจองของท่านสมบูรณ์ได้ เมื่อได้รับการยืนยันจากทางไบโอเทค กลับไปยังหน่วยงาน ของท่านแล้วเท่านั้น
4. เมื่อได้รับการพิจารณาให้เข้าเยี่ยมชมและต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเยี่ยมชม โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่ก่อนถึงกำหนดการเยี่ยมชมเดิม (ตามที่ได้ตกลงไว้เดิม) อย่างน้อย 5 วัน มิฉะนั้นถือว่ายืนยันตามกำหนดการเยี่ยมชมเดิม
5. ดาวน์โหลดคู่มือเยี่ยมชมไบโอเทคได้ ที่นี่
ข้อปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมชม

1. กรุณาตรงต่อเวลา โดยควรมาถึงก่อนเวลาที่กำหนดไว้อย่างน้อย 15 นาที
2. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ (งดสวมรองเท้าแตะ) เพื่อความปลอดภัยในการเดินเยี่ยมชม
3. โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ในการเยี่ยมชม
4. งดเว้นการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและงดสูบบุหรี่ขณะเดินเยี่ยมชม
5. งดเว้นการนำอาหาร/เครื่องดื่มเข้าบริเวณห้องปฏิบัติการวิจัย
6. งดเว้นการจับสิ่งของต่างๆ ในห้องปฏิบัติการวิจัย เว้นแต่ได้รับอนุญาต
7. งดเว้นการพูดคุยเสียงดังในบริเวณห้องปฏิบัติการวิจัย