ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0 2564 6700

โทรสาร : 0 2564 6701-5

สารบรรณกลาง : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.