Slide background

ไบโอเทคให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ทั้งกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในเวทีเทคโนโลยีชีวภาพของโลก โดยเน้นความเป็นหุ้นส่วนในการทำงานวิจัย และการแบ่งปันความรู้ร่วมกัน โดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานดังนี้

  • การมีส่วนร่วมในองค์กรนานาชาติ -- ไบโอเทคเป็นผู้แทนประเทศและสมาชิกในองค์กรนานาชาติได้แก่ คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (ASEAN Sub Committee on Biotechnology), Asian Consortium for the Conversation and Sustainable Use of Microbial Resources (ACM), Asian Network of Research Resource Centers (ANRRC), Asia-Pacific International Molecular Biology Network (A-IMBN) และ Generation Challenge Programme (GCP) เป็นต้น

  • การส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ -- โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และจัดสัมมนาวิชาการร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัย อันจะนำไปสู่การสร้างกิจกรรมความร่วมมือวิจัยและแลกเปลี่ยนบุคลากรต่อไป

  • การเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพของภูมิภาค -- ไบโอเทคส่งเสริมให้มีนักวิจัยและนักศึกษาต่างประเทศ เข้ามาทำงานร่วมกับนักวิจัยไทยในศูนย์วิจัยปฏิบัติการของไบโอเทคและศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในระยะยาว

ติดต่อ

งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3323
โทรสาร 0 2564-6703