รายชื่อหน่วยงานพันธมิตร


 โปรดเลือกดูรายชื่อหน่วยงานพันธมิตรที่ไบโอเทคมีความร่วมมือตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยคลิกที่ธงประเทศ

Slide background

 CHINA

  • Anhui Agricultural University
  • Guangxi Academy of Agricultural Sciences
  • Hunan Agricultural University
  • Institute of Crops and Nuclear Technology Utilization, Zhejiang Academy of Agricultural Science (ZAAS)
  • Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences (IMCAS)
  • Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences
  • World Data Center of Microorganism (WDCM)
  • Yunnan Academy of Agricultural Sciences