ไบโอเทคริเริ่มโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับประเทศเพื่อนบ้านในปี 2544 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักวิจัยในภูมิภาค โดยการให้ทุนสำหรับนักวิจัยจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค เพื่อทำวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัยของไบโอเทคเป็นเวลา 3-6 เดือน โดยให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านเช่น ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม เป็นหลัก

หลักสูตรผึกอบรมของโครงการเน้นการให้ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพและการปฏิบัติจริง โดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำในการทำโครงการวิจัย เริ่มตั้งแต่การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การทำการทดลองซึ่งได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พร้อมกันไป รวมทั้งการวิเคราะห์ผลการทดลอง และการสรุปผล นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการจัดเยี่ยมชมดูงานในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย บริษัทเอกชน เป็นต้น

ในการประเมินติดตามผลนักวิจัยที่ได้รับทุน  พบว่านักวิจัยจำนวนหนึ่งได้รับทุนจากหน่วยงานนานาชาติไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ออสเตรีย ญี่ปุ่น เกาหลี เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น และนักวิจัยอีกหลายคน ได้กลับไปทำงานวิจัยในหน่วยงานรัฐ และภาคการศึกษา

ดาวน์โหลดรายงานการดำเนินงานโครงการ

 

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ 

fanpage icon