ไบโอเทคส่งเสริมการร่วมมือวิจัยกับหน่วยงานต่างประเทศ ผ่านการรับนักศึกษาและนักวิจัยต่างประเทศเข้าทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการร่วมกับนักวิจัยไบโอเทค  ภายใต้โครงการดังนี้

1. โครงการรับนักศึกษาต่างประเทศ (International Student Internship Program) ไบโอเทคได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศในการรับนักศึกษาจากสถาบัน เข้าทำวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัยไบโอเทค ปัจจุบัน มีสถาบันที่ร่วมดำเนินโครงการกับไบโอเทค ดังนี้

และนอกจากนี้ ไบโอเทคมีการรับนักศึกษาต่างประเทศที่สมัครเข้ามาทำวิจัยโดยตรงด้วย


2. การรับนักวิจัยต่างประเทศ ไบโอเทคมีนักวิจัยต่างประเทศเข้ามาทำวิจัยร่วมอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้โครงการวิจัยที่มีความร่วมมืออยู่แล้ว หรือโปรแกรมแลกเปลี่ยนที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกัน ตัวอย่างเช่น 

  • TWAS-UNESCO Associateship Scheme ไบโอเทคร่วมกับ TWAS ให้ทุนนักวิจัยต่างประเทศเดินทางมาทำวิจัยที่ไบโอเทค 2 ครั้งในระยะเวลา 3 ปี โดยแต่ละครั้งจะมีระยะเวลา 2-3 เดือน
  • TWAS-BIOTEC Postdoctoral Fellowship Programme ไบโอเทคร่วมกับ TWAS ให้ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยต่างประเทศเข้ามาทำงานวิจัยที่ไบโอเทค