Slide background

ไบโอเทคมีนโยบายมุ่งสนับสนุนและผลักดันให้มีการนำองค์ความรู้ต่างๆทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรมไทยในสาขาอาหารและเกษตร ยาและเวชภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อมโดยมีกิจกรรมพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่นเพื่อรองรับกับความต้องการของภาคเอกชนดังนี้

การร่วมวิจัย การรับจ้างวิจัย และการบริการปรึกษาอุตสาหกรรม 

ไบโอเทคมุ่งส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพอาทิการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตการลดต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จึงได้ดำเนินกิจกรรมร่วมวิจัยรับจ้างวิจัยและบริการที่ปรึกษาอุตสาหกรรมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้เกิดงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของเอกชนอย่างแท้จริงอีกทั้งผลงานวิจัยและพัฒนาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้

เกณฑ์ในโครงการรับจ้างวิจัยและร่วมวิจัยกับภาคเอกชน

โครงการรับจ้างวิจัยและร่วมวิจัยเป็นโครงการที่นักวิจัยไบโอเทคมีขีดความสามารถและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการดำเนินวิจัยและพัฒนาให้สำเร็จได้ตามแผนที่ตั้งไว้ เป็นโครงการที่มีศักยภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เมื่อโครงการดำเนินงานเสร็จสิ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ไบโอเทคสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเกิดจากการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมโดยมีรูปแบบหลักคือการอนุญาตให้ภาคอุตสาหกรรมได้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย (Technology Licensing) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ทั้งการช่วยปรับปรุงกระบวนการต่างๆในภาคอุตสาหกรรมและพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งนี้ไบโอเทคดำเนินการร่วมกับสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (Technology License Office) ในการประสานความร่วมมือระหว่างผู้สนใจกับนักวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไป

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ไบโอเทคส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยและพัฒนา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ (Product) หรือกระบวนการผลิต (Process) ไปสู่ภาคเอกชนที่มีศักยภาพ ให้นำไปประยุกต์ใช้จริงอย่างมีระบบในระดับอุตสาหกรรม คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสารคู่มือการขออนุญาตให้ใช้สิทธิ

การพัฒนาธุรกิจ

กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจมุ่งให้บริการแก่นักวิจัยหรือหน่วยงานที่ต้องการผลักดันผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพออกสู่เชิงพาณิชย์ จึงได้มีการศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ ทั้งด้านการตลาด การเงิน และเทคนิคการผลิต ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงของโครงการสำหรับงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ จากนั้นจะนำผลการศึกษาที่ได้มาประเมินและสรรหาผู้ที่สนใจนำโครงการไปใช้ประโยชน์ หรือหารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมต่อภาคอุตสาหกรรม

บริการให้คำปรึกษาและบริการด้านเทคนิค

ไบโอเทคมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือที่พร้อมให้บริการ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Bioentrepreneur) อีกทั้ง ไบโอเทคได้มีการประสานงานร่วมกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือ Industrial Technology Assistance Program (iTAP) ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาและจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และไบโอเทคมีบริการด้านเทคนิคจากห้องปฏิบัติการต่างๆ อาทิ การเก็บรักษาจุลินทรีย์และบริการรับฝากเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ Enzyme screening services เป็นต้น

ติดต่อ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7000
โทรสาร 0 2564 6703