บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการตรวจวิเคราะห์


บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
รายละเอียดและอัตราค่าบริการ

บริการตรวจวิเคราะห์ไวรัสโรคกุ้ง 
รายละเอียดและอัตราค่าบริการ

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพแป้งและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 
รายละเอียดและอัตราค่าบริการ

 


บริการวิเคราะห์สาร 
รายละเอียดและอัตราค่าบริการ

บริการโมโนโคลนอลแอนติบอดีและชุดตรวจทางการเกษตร 
รายละเอียดและอัตราค่าบริการ

บริการด้านจุลินทรีย์และชีววัสดุ  
รายละเอียดและอัตราค่าบริการ

 


บริการเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ในโคนม 
รายละเอียดและอัตราค่าบริการ

บริการด้านเทคนิคในการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของอาหาร จากสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
รายละเอียดและอัตราค่าบริการ
20
บริการโรงงานต้นแบบผลิตไวรัสเอ็นพีวีเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช 
รายละเอียดและอัตราค่าบริการ
 

 

บริการโรงงานต้นแบบ

โรงงานต้นแบบเพื่อการผลิตจุลินทรีย์ ตั้งอยู่ ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมีอุปกรณ์พร้อมให้บริการ ได้แก่ ถึงหมักจุลินทรีย์ขนาดต่างๆ จาก 5 ถึง 1,500 ลิตร ถังหมักแบบหมุนแนวนอน ขนาด 200 ถึง 5,000 ลิตร เครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด เครื่องอบแห้งแบบพาหะลม เครื่องอบแห้งแบบสเปรย์ดราย เครื่องอบแห้งแบบระเหิด (freeze dry) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบสูง ใช้แยกจุลินทรีย์ต่างๆ เครื่องกรองแบบอัด (filter press) หอกลั่นลำดับส่วน (multistage distillatory) ใช้แยกแอลกอฮอล์และสารระเหยต่างๆ

 

โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) เป็นโรงงานต้นแบบเอนกประสงค์ระกับกึ่งอุตสาหกรรม ออกแบบตามมาตรฐาน GMP PIC/s สำหรับการผลิตยาชีววัตถุเพื่อการทดสอบทางคลินิกได้ ให้บริการรับจ้างวิจัย รับจ้างผลิต และฝึกอบรม โดยมีห้องสะอาด ในระดับ BSL-2 พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับผลิตยาที่เป็นโปรตีนโดยใช้ยีสต์หรือแบคทีเรียที่ได้รับการดัดแปลงทางพันธุกรรมเป็นเซลล์ต้นแบบในการผลิต และยาที่เป็นโปรตีนโดยใช้เซลล์สัตว์ที่ได้รับการดัดแปลงทางพันธุกรรมเป็นเซลล์ต้นแบบในการผลิต

 

โรงงานต้นแบบผลิตไวรัสเอ็นพีวีเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช ตั้งอยู่ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นโรงงานต้นแบบในการผลิตสารชีวภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ โดยดำเนินการสร้างมาตรฐานการผลิต ระบบการตรวจสอบคุณภาพ และพัฒนาวิธีการผลิตไวรัส เอ็น พี วี ให้ผลิตได้ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม (Pilot scale) มีพื้นที่ใช้งานกว่า 800 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องกักกันโรค ห้องปลูกเชื้อหนอน ห้องเลี้ยงหนอนพ่อแม่พันธุ์ ห้องเลี้ยงขยายหนอน และห้องผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โรงงานต้นแบบผลิตไวรัสเอ็นพีวีเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช โทรศัพท์ 02-5646700 ต่อ 3712

 


บริการให้คำปรึกษาอุตสาหกรรม บริการร่วมวิจัยและรับจ้างวิจัย

นอกจากบริการวิเคราะห์ทดสอบแล้ว ไบโอเทคส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยสร้างกลไกร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย และบริการให้คำปรึกษาอุตสาหกรรม

ตัวอย่างความเชี่ยวชาญ

  • การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ตั้งแต่การประเมิน ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสีย ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและของเสียด้วยการบำบัดทางชีวภาพแบบไม่ใช้อากาศเพื่อให้ได้พลังงานจากก๊าซชีวภาพ
  • การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ และจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ เช่น การออกแบบระบบเพาะเลี้ยงสไปรูลิน่าและสาหร่ายขนาดเล็ก (microalgae) เทคโนโลยีเซนเซอร์ เทคโนโลยีการหมักจุลินทรีย์แบบอาหารเหลวและอาหารแข็ง ระบบถังหมักแบบหมุนแนวนอน การศึกษาการขยายขนาดการผลิตจุลินทรีย์ในระดับโรงงานต้นแบบ การรับจ้างวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการ เทคโนโลยีการผลิต การศึกษาและการจัดทำเกณฑ์และคู่มือในการกำกับดูแลอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
  • การค้นหาลำดับเบสดีเอ็นเอ และวิเคราะห์ข้อมูลจีโนม ซึ่งรวมถึงการศึกษาโปรตีนที่เป็นผลผลิตจากยีน เพื่อการประเมินและปรับปรุงคุณภาพพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์
  • เทคโนโลยีการสืบพันธุ์และสุขภาพสัตว์ ได้แก่ แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โค ระบบภูมิคุ้มกัน และการเจริญเติบโต ควบคุมความสมบูรณ์พันธุ์ของกุ้ง ผลิตวัคซีนแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์
  • การประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในอุตสาหกรรมอาหารหมักสำหรับคนและสัตว์ การพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนการพัฒนากระบวนการเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
  • การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ตลอดจนการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลัง การดัดแปรแป้งด้วยกระบวนการทางกายภาพ เคมี และเอนไซม์ และการใช้ประโยชน์แป้งดัดแปรในอุตสาหกรรมอาหาร

ติดต่อ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7000
โทรสาร 0 2564 6703