แจ้งผลประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ๕ ส่วนงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E03/59 ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

 

ตามที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ๕ ส่วนงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E03/59  ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้ผู้ขอรับแบบยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการประกวดราคาในวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น 

สำนักงานฯ ได้ดำเนินการประกวดราคาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลปรากฏว่า บริษัท รักษาความปลอดภัย มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้งบประมาณ ๖,๓๙๖,๐๐๐,๐๐ บาท (หกล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๖,๑๑๕,๒๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเสนอราคาต่ำกว่างบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๒๘๐,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) คิดอัตราที่ประหยัดได้จากวงเงินเริ่มต้นร้อยละ ๔.๓๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑


ส่วนงานที่ ๒. อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
งบประมาณ ๗,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๗,๐๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเสนอราคาต่ำกว่างบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๓๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) คิดอัตราที่ประหยัดได้จากวงเงินเริ่มต้นร้อยละ ๔.๓๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑


ส่วนงานที่ ๓. อาคารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
งบประมาณ ๕,๙๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนสี่พันบาทถ้วน) โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๕,๖๔๔,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเสนอราคาต่ำกว่างบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๒๕๙,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) คิดอัตราที่ประหยัดได้จากวงเงินเริ่มต้นร้อยละ ๔.๓๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ส่วนงานที่ ๔. อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๑, อาคาร Incubator Wing และอาคาร Garden of Innovation 
งบประมาณ ๖,๓๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ๖,๑๑๕,๒๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเสนอราคาต่ำกว่างบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๒๘๐,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) คิดอัตราที่ประหยัดได้จากวงเงินเริ่มต้นร้อยละ ๔.๓๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ส่วนงานที่ ๕. อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
งบประมาณ ๔,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ๔,๗๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเสนอราคาต่ำกว่างบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) คิดอัตราที่ประหยัดได้จากวงเงินเริ่มต้นร้อยละ ๔.๓๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

โดยท่า่นสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่