ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.๐๗/๕๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ตามประกาศ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อาคารไบโอเทค โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๑ราย นั้นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ตรวจคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๑ ราย ดังนี้บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                     

(นายชัยพร สุรินทร์ธนาสาร)
ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา

 

โดยท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่