ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในกระบวนการเก็บรักษาจุลินทรีย์ เลขที่ ส.09/59

 

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในกระบวนการเก็บรักษาจุลินทรีย์ ตามอกสารสอบราคาเลขที่ ส.09/59


ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในกระบวนการเก็บรักษาจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในงานวิจัยของนักวิจัยในศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคา        
กำหนดยื่นซองสอบราคา
เริ่มตั้งแต่วันที่  7 – 17 มิถุนายน  พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ ห้อง 115 อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เลขที่ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
ในวันที่ 21 มิถุนายน  พ.ศ.2559 ระหว่างเวลา 09.00 – 09.30 น. ณ ห้อง 117 อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เลขที่ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

กำหนดเปิดซองสอบราคา
ในวันที่ 21 มิถุนายน  พ.ศ.2559  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 117  อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เลขที่ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จะต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ มาเป็นหลักฐานในการขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ห้อง 115 ชั้น 1 อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน          ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ระหว่างวันที่  7 – 17 มิถุนายน  พ.ศ. 2559      เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. (ในวันทำการของศูนย์) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-564-6700 ต่อ 3114 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.biotec.or.th, www.nstda.or.th และ www.gprocurement.go.th
ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่

ประกาศ  ณ  วันที่ 7  มิถุนายน  พ.ศ.2559
                       
(นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง)
 ผู้อำนวยการ
 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ