ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อาคารไบโอเทค ตามเอกสารเลขที่ ส.๐๗/๕๙

     ตามที่  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อาคารไบโอเทค ตามประกาศและเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.๐๗/๕๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้น

            บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศและเอกสารสอบราคา โดยเสนอราคารวมเป็นเงิน๔๗๙,๓๖๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน               ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

                                                                 (นายสมวงษ์  ตระกูลรุ่ง)
                                                                     ผู้อำนวยการ  
                                                 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

โดยท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่