ประกาศผลผู้ชนะการประมูลการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงบ่อ Broodstock Growout 1-2 (BG 1-2) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E05/59

 

ตามที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงบ่อ Broodstock Growout 1-2 (BG 1-2) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E05/59 ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยได้กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๐๓ ชั้น ๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๕ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๑๐ นั้น

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ขอประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงบ่อ Broodstock Growout 1-2 (BG 1-2) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยาร่วมค้า โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญา


จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายสมวงษ์  ตระกูลรุ่ง)

 ผู้อำนวยการ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 

โดยท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่