ประกาศเผยแพร่(ร่าง) TOR ครั้งที่ 1 ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 3/2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E06/59


ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่า “เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในการนี้ จึงขอเผยแพร่ (ร่าง) TOR (ครั้งที่ 1) เลขที่ E06/59

ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย

1. ทางไปรษณีย์  (แบบ EMS) ส่งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)งานพัสดุ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเลขที่ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2. ทางโทรสาร หมายเลข 02-564 6699, 02-564 6583

3. ทาง E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้ขอได้แจ้งชือ ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย


สิ้นสุดการเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น ไม่เกินในวันที่ 2 สิงหาคม 2559

 


ท่านสามารถดูประกาศ(ร่าง) TOR ได้ที่นี่