ประกาศเผยแพร่(ร่าง) TOR ครั้งที่ 2 ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 3/2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E06/59

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่า “เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดยศูนย์ฯ ได้ทำการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ TOR (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ โดยดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ข้อ 8(1) นั้น ปรากฏว่า มีผู้เสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น จำนวน 1 ราย 


ในการนี้ ศูนย์ฯ จึงปรับปรุง TOR และขอเผยแพร่ (ร่าง) TOR (ครั้งที่ 2) เลขที่ E06/59ท่านสามารถดูประกาศ(ร่าง) TOR ได้ที่นี่