ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.๑๒/๕๙ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามประกาศ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง สอบราคางานติดตั้งฟิล์มสะท้อนแสงกันรังสีความร้อน อาคารไบโอเทค โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๑ รายนั้น


คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ตรวจคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๑ ราย ดังนี้


บริษัท สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙                                              (นายวีระชัย  วุฒิกมลชัย)

ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา


โดยท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่