ประกาศผลการสอบราคาจ้างงานติดตั้งฟิล์มสะท้อนแสงกันรังสีความร้อน อาคารไบโอเทค เลขที่ ส.12/59

ตามที่  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศสอบราคาจ้างงานติดตั้งฟิล์มสะท้อนแสงกันรังสีความร้อน อาคารไบโอเทค ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.๑๒/๕๙ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติเห็นควรให้ยกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามข้อกำหนดและรายละเอียดการจัดจ้างสอบราคาครั้งนี้ 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙(นายสมวงษ์  ตระกูลรุ่ง)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
โดยสามารถดูประกาศได้ที่นี่