ประกาศผลผู้ชนะการประมูลการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 3/2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ตามที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๓/๒๕๕๙ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศและเอกสาร ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยกำหนดประมูลราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อาคารศูนย์บริการลูกค้า กสท โทรคมนาคม หลักสี่ ชั้น ๕ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นั้นบัดนี้ คณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท เอ็นทีพี จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดฯ โดยบริษัทฯ เสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงด้วยแล้วจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันนายสมวงษ์  ตระกูลรุ่ง

ผู้อำนวยการ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙โดยท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่