ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง เลขที่ ศวพก.ส.01/2560

 

ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความประสงค์จะสอบราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง โดยมีรายละเอียดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ศวพก.ส.01/2560

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา อาคารสำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง เลขที่ 333 หมู่ที่ 5 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 ระหว่างวันที่ 9 - 25 มกราคม 2560 ในวันและเวลาทำการของศูนย์ฯ

โดยผู้ที่สนใจยื่นขอรับเอกสารสอบราคาต้องเป็นผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมในนามของนิติบุคคล แต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอื่น หรือหุ้นส่วน หรือพนักงานคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ ทั้งนี้ ผู้มาติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาแทนนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้มีอำนาจกระทำการในนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ แนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามมายื่นแสดงต่อ ศูนย์ฯ เพื่อเป็นหลักฐานด้วย หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.biotec.or.th และwww.nstda.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7727076-8


ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่