ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เลขที่ ศวพก.ส.01/2560

ตามประกาศ ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความประสงค์จะสอบราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง โดยมีรายละเอียดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ศวพก.ส.01/2560 โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ระหว่างวันที่ 9 - 25 มกราคม 2560 ในวันและเวลาทำการของศูนย์ฯ ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 2 รายนั้น

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ตรวจคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. บริษัท รักษาความปลอดภัย ดี.ซีเอช.เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด

2. บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.อาร์ อินเตอร์เซคคิวริตี้การ์ด จำกัดประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560     

                                        

(นางสาว สมใจ วงศ์ตรีภพ)

ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา

โดยท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่