ประกาศผลการสอบราคาจ้างงานเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง

ตามที่  ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศสอบราคาจ้างงานเหมาบริการรักษาความปลอดภัยร ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ศวพก.ส.01/2560 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.อาร์.อินเตอร์เซคคิวริตี้การ์ด จำกัด เป็นผู้ชนะการสอบราคาจ้างงานเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอรายละเอียดคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามรายละเอียดข้อกำหนดการสอบราคาครั้งนี้ทุกประการ คิดเป็นเงิน 789,600.00 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว โดยราคาที่เสนอนี้อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

 

นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง

ผู้อำนวยการ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 

*โดยท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่*